رضا سیدحسینی   

رضا سیدحسینی مترجم باسابقه کشورمان درگذشت

رضا سیدحسینی مترجم پیشکسوت در سال ۸۱ عنوان چهره ماندگار را به خود اختصاص داد. همچنین نشان شوالیه از پالم آکادمیک فرانسه در سال ۲۰۰۰ نیز از جوایز جهانی این مترجم در حوزه ادبیات است.ایشان در شهر اردبیل متولد شد و تحصیلاتش را درفرانسه و امریکا پی گرفت وکتب نویسندگان مشهور فرانسوی به همت او به فارسی ترجمه گردید.او به سه زبان ترکی استانبولی ،اسپانیولی و فرانسه تسلط داشت و کتاب مکتبهای ادبی ایشان از دهه چهل تا کنون در دانشگاههای کشور تدریس می گردد.روحش قرین رحمت باد.

لینک
دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ - میرهادی خلخالی زاویه