این روز و همه روز مبارک   

امروز روز معلم است و دیروز روز کارگر.این هردو مقدسند و قابل ستایش.که یکی دنیا رامی سازد و آباد می کند و دیگری روح و روان اهل دنیا را.

با تلاش این هردو ،دنیایمان زیباتر و آبادتر و اهل دنیایمان مردمانی شریف و فهیم و آگاه خواهند بود وچنین دنیائی به بهشت خواهد ماند.من که خود سالها معلم و تعلیم دهنده جوانان این سرزمین بوده ام اگر بارها متولد شدم و زندگی کنم همچنان شغل معلمی را که پیشه انبیاء است انتخاب خواهم کرد و دلم خوش است که درکوچه و خیابان هرچند وقت جوان برومندی را می بینم در کسوت یک پزشک یا یک قاضی و یا مهندس و معلم که می گوید روزگاری معلمش بوده ام و من به داشتن چنین فرزندانی (که براستی احساس میکنم درجایگاه پدر ایشان بوده ام) مفتخر می شوم و به خود می بالم و به آنها متذکر می شوم که آرزو دارم درسهائی را که در باره شرافت و کرامت انسانی به آنها داده ام فراموش نکنندکه ایندو بزرگترین درسهائی هستند که از معلمین خود آموخته ام و سعی کرده ام به اخلاف خود بیاموزم.

لینک
شنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ - میرهادی خلخالی زاویه