روز پدر مبارک   

واقعا افتخاری است برای مردان سرزمین من که روز تولد علی برای بزرگداشت آنها بعنوان روز پدر نامگزاری شده است.به شرط آنکه علی نه در سخن بلکه در عمل مولایشان باشد .مانند او شجاع، پاکدامن ،پرهیزگار و خداترس باشند و بر وصایایش( تقوی و نظم در امور) پایبند باشند . تقدیر ما از پدران سرزمینمان تشویق آنها به علی گونه بودن است .چه زیبا خواهد بود دنیائی که مردان و پدرانش همه شبیه به این بزرگمرد عالم بشریت باشند.واقعا چه زیبا خواهد بود .

لینک
سه‌شنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٧ - میرهادی خلخالی زاویه